Call us +36 66/448-153   E-mail küldés
Adatkezelési tájékoztató

1. Az Adatkezelési Tájékoztató célja

1.1. A CARLO QUALITY Biztonságtechnika Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 5600 Békéscsaba, Szív utca 16.), mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. A jelen nyilatkozat minden releváns adatkezelési információt tartalmaz a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján.

1.2. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató bármely időpontban való megváltoztatására. Az esetleges változásokról kellő időben értesíti az érintetteket.

1.3. Az Adatkezelő elkötelezett vásárlói személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja a vásárlók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

1.4. Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát a tuzvedelminaplok.hu Webáruház (a továbbiakban: Webáruház) tekintetében.

 

2. Az Adatkezelő adatai

Amennyiben a Webáruház használatával kapcsolatban megkeresné az Adatkezelőt, kérjük, hogy elsősorban az carlo@carlo.hu e-mail címen lépjen kapcsolatba az Adatkezelővel.

Név: CARLO QUALITY Biztonságtechnika Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 5600 Békéscsaba, Szív utca 16.

Cégjegyzékszáma: 04-09-004871

 Adószáma: 11986830-2-04

 Telefonszáma: +36 66 448-153

E-mail: carlo@carlo.hu

 

3. A Webáruház tárhelyszolgáltatójának adatai

Név: Websupport Magyarország Kft.

Székhelye: 1132, Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Cégjegyzékszáma: 01-09-381419

Adószáma: 25138205-2-41

E-mail: info@mhosting.hu

Telefonszáma: +36 (1) 700-2323

 

4.  Adatvédelmi tisztviselő

 Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt (DPO) nem foglalkoztat jogszabályi kötelezettség hiányában.

 

5. Fogalmak

5.1. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

5.2. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 5.3. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 5.4. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 5.5. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik személynek minősül-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek. Az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 5.6. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 5.7. Adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 

 

6. Adatkezelési alapelvek

6.1. A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni (Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve).

6.2. A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés (Célhoz kötöttség elve).

6.3. A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk (Adattakarékosság elve).

6.4. A személyes adatok pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (Pontosság elve).

 6.5. A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel (Korlátozott tárolhatóság elve).

 6.6. A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (Integritás és bizalmas jelleg elve).

6.7. Az Adatkezelő felelős az adatkezelés megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására (Elszámoltathatóság elve).

 

7.  A Webáruház üzemeltetése során kezelt személyes adatok köre

7.1. A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok

Személyes adat

Az adatkezelés célja

E-mail cím

Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele. Kapcsolattartás és szerződésmódosítás.

Jelszó

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

Vezeték- és keresztnév

A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű kiállításához szükséges.

Telefonszám

Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítássalkapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási név és cím

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal

kapcsolatos követelések érvényesítése.

Szállítási cím

A házhoz szállítás lehetővé tétele.

A vásárlás/regisztráció időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A vásárlás/regisztráció IP címe

Technikai művelet végrehajtása.

 

7.2. Az érintettek köre: A Webáruházba regisztrált személyek és a vásárlók.

7.3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az Adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az Adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján (8 évig kötelezően meg kell őrizni ezeket az adatokat).

7.4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az Adatkezelő ügyintéző munkatársai kezelhetik, az adatkezelési alapelvek tiszteletben tartásával.

7.5. Az adatkezelés jogalapja:

a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (a szerződés teljesítése),

b) az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján,

c) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése).

 

8. Adatkezelő által igénybe vett Adatfeldolgozók köre

8.1. Házhoz szállítási szolgáltató

a) Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Áruk kiszállítása, fuvarozás

b) Adatfeldolgozó adatai:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.; cégjegyzékszáma: 13-09-111755; adószáma: 12369410-2-44; e-mail címe: managementgroup@gls-hungary.com, telefonszáma: +36 (29) 88 66 70)

c) Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.

d) Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.

e) Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.

f) Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.

g) Az adatfeldolgozás jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

8.2. Tárhely-szolgáltatási tevékenységek

a) Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

b) Adatfeldolgozó adatai: lásd 3. pont

c) Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

d) Az érintettek köre: A Webáruházat használó valamennyi érintett.

e) Az adatkezelés célja: A Webáruház elérhetővé tétele, informatikai működésének biztosítása.

f) Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az Adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

g) Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

 

9. Az információtechnológiai adatkezelés

9.1.1. Az Adatkezelő személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

9.1.2. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

9.1.3. Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

9.1.4. Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

9.2. Cookie-k kezelése (remarketing)

9.2.1. A Webáruházakra jellemző cookie-k az un. „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

9.2.2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

9.2.3. Az érintettek köre: A Webáruház felületére látogató valamennyi érintett.

9.2.4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

9.2.5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Név Formátum Lejárat Cél
ci_session \[A-Z]\[0-9]\ 1 nap A felhasználói élmény növelése, valamint a kosár tartalmának mentése.
cookieconsent_dismissed Yes/No 1 év A sütik elfogadását jelző süti.

 

9.2.6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az Adatkezelő.

 9.2.7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

9.2.8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

9.3. A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

9.3.1. Az adatkezelési folyamat a hírlevelek kiküldése érdekében történik.

Az így kezelt adatok: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

9.3.2. Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. Az érintett bármikor, a hírlevélben elhelyezett linkre való kattintással leiratkozhat a hírlevélről.

9.3.3. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint.

9.3.4. A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés:

Az adatkezelési folyamat az érintett érdeklődési körének megfelelő tartalmú reklámtartalom kiküldésének érdekében történik.

Kezelt adatok: Amennyiben a felhasználó regisztrál, abban az esetben:

Név ,E-mail cím ,Telefonszám

Ellenkező esetben: e-mail

9.3.5. Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

9.3.6. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, amit az adatfelvétel során ad meg az Adatkezelő számára a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint.

 

10. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

10.1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelések kivételével – törlését, korlátozását, és élhet tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti (2. pont) elérhetőségein. Adathordozási jogot az Adatkezelő nem biztosít, mert automatizált adatkezelést nem végez.

10.2. Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

10.3. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen  adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és  az  érintettre  nézve milyen várható következményekkel jár. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

10.4 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

10.5. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az  érintett  tiltakozik  az  adatkezelés  ellen,  és  nincs  elsőbbséget  élvező  jogszerű  ok  az adatkezelésre;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a   személyes   adatok   gyűjtésére   információs   társadalommal   összefüggő   szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

10.5.1. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

10.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

10.6.1. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

10.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

10.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

10.9. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

10.10. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

10.12. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 3911400

Fax: +36 1 3911410

 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

11. Egyéb rendelkezések

11.1. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

11.2. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Záradék:

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 2022. évi február hó 1. napján lép hatályba. A fentieknek megfelelően igazolom, hogy az Adatkezelési Tájékoztató egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a módosítások alapján hatályos tartalmának.

Kelt Békéscsabán, 2022. évi január hó 31. napján.

Takács Sándor s.k. 

Adatkezelő képviselője