Call us +36 66/448-153   E-mail küldés
Általános szerződési feltételek

I. Általános rendelkezések

1. Eladó a jelen ÁSZF alapján végzi a tuzvedelminaplok.hu Webáruházon keresztül az értékesítési   tevékenységét, kivéve, ha az adásvételre vonatkozó egyedi szerződés (a továbbiakban: Egyedi Szerződés) kifejezetten eltérően rendelkezik. Az ÁSZF-fel ellentétes vagy attól eltérő feltételek, egyéb korlátozások kizárólag akkor kerülhetnek az Egyedi Szerződésbe, ha az ÁSZF-től való eltérésre a Egyedi Szerződés kifejezetten utal, megjelölve az ÁSZF eltéréssel érintett pontját, vagy a jelen ÁSZF egészének alkalmazását kifejezetten kizárja. Az Eladóval szerződő másik fél (a továbbiakban: Vevő) általános szerződési feltételei nem válnak az Egyedi Szerződés részévé, kivéve, ha az Eladó ahhoz egyedileg írásban kifejezetten hozzájárult, és arra az Egyedi Szerződés kifejezetten utal.

2. Fogalmak

2.1. Eladó: CARLO QUALITY Biztonságtechnika Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 5600 Békéscsaba, Szív utca 16.; adószáma: 11986830-2-04; cégjegyzékszáma: 04-09-004871; pénzforgalmi számlaszáma: K&H Bank Zrt., 10402609-00025924-00000000; képviseli önállóan: Takács Sándor ügyvezető)

Általános e-mail: info@tuzvedelminaplok.hu;

Panaszkezelési e-mail: info@tuzvedelminaplok.hu;

Telefon: +36 66 448-153.

2.2. Tárhelyszolgáltató: Websupport Magyarország Kft. (1132, Budapest, Victor Hugo utca 18-22, e-mail: info@mhosting.hu, Telefonszám: +36 (1) 700-2323)

2.3. Webáruház: Az Eladó által üzemeltetett, az adásvételi szerződések megkötésére szolgáló távértékesítési rendszer, interneten elérhető elektronikus felület, honlap. A https:// tuzvedelminaplok.hu tartalmazza az Áruk lényeges tulajdonságait és jellemzőit és az Áru és az ahhoz esetlegesen kapcsolódó szolgáltatások ellenértékét. Az Árukról található információkat az Eladó rendszeresen frissíti, és minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az információk pontosak és naprakészek legyenek. Eladó kifejezetten kizárja a felelősségét a Webáruházban feltüntetett adatok esetleges pontatlanságaiért, és az elírásokért.

2.4. Áru: A Webáruház felületén létrejövő adásvétel tárgya, ingó dolog, a Webáruház kínálatában szereplő, ott pontosan meghatározott, értékesítésre szánt termékek.

2.5. Vevő: Az a természetes vagy jogi személy, aki a Webáruházban forgalmazott Áruk megvásárlására vételi ajánlatot tesz az Eladónak.

2.6. Felek: A Eladó és a Vevő együttesen.

2.7. Szerződés: Az Eladó és Vevő között a Webáruház és e-mail igénybevételével, magyar nyelven létrejött adásvételi szerződés.

2.8. Gyártó: A Webáruházban forgalmazott Áruk előállítója, olyan jogi személy, amely a nevének, védjegyének vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével az Árun önmagát gyártóként tünteti fel.

2.9. Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

2.10. Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

2.11. Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

2.12. Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

3. Az ÁSZF hatálya

3.1. A Szerződésre vonatkozó jogszabályok lényeges köre

3.1.1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.).

3.1.2. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet.

3.1.3. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet.

3.1.4. a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet.

3.2. A Szerződés lényeges tartalmát a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint a jelen ÁSZF határozza meg. Az ÁSZF különösen az Eladónak és a Vevőnek a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit, a Szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a szavatossági jog érvényesítésének feltételeit, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit tartalmazza.

3.2.1. A Vevő a megrendelése véglegesítése előtt kifejezetten köteles megismerni és elfogadni a jelen ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit. A Webáruház információtechnológiai eljárásrendje alapján a Vevő kizárólag akkor tud rendelést leadni, amennyiben az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadására vonatkozó nyilatkozatot megtette, az erre vonatkozó jelölő négyzet kipipálásával. A rendelésének leadását követően a Vevő jogszerűen nem hivatkozhat arra, hogy az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató tartalmát előzetesen nem ismerte meg. A Webáruházban forgalmazott Árukra a Webáruház rendelési rendszerének mellőzésével (pl. e-mail útján) megkötött szerződések Egyedi Szerződéseknek minősülnek.

3.3. Az ÁSZF területi hatálya Magyarország területére terjed ki 2022. évi február hó 1. napjától szólóan visszavonásig.

II. A Webáruház használata és a Megrendelés menete

4. Vásárlás regisztráció nélkül és regisztráció a Webáruház felületén

 

4.1. Vevőnek lehetősége van a kosárba helyezett tételeket regisztráció nélkül is megrendelnie a számlázási és a szállítási adatainak megadásával. A regisztráció nélküli vásárlásra a továbbiakban a regisztrációval történő vásárlás szabályai vonatkoznak.

4.2. A Vevőnek a Webáruházban való vásárláshoz és megrendelés folyamatának nyomon követéséhez ajánlott regisztrálni az e-mail címének, a számlázási adatainak és a szállítási adatainak megadásával.

4.3. A Vevő magánszemélyként (Regisztráció magánszemély részére), vagy Cégként, egyéni vállalkozóként (Regisztráció Cég részére) regisztrálhat, a regisztráció és a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni.

4.3.1. A magánszemély Vevő a regisztráció során a nevét, a telefonszámát, és a lakcímét köteles megadni, illetve szállítás esetén a szállítás címét, amennyiben az eltér a lakcímétől.

4.3.2. A cégként vagy egyéni vállalkozóként vásárló Vevő a cégnevét (nevét) adószámát, telefonszámát és székhelycímét köteles megadni. Cég köteles megadni a kapcsolattartója nevét és kapcsolattartója telefonszámát is.

4.3.3. A 4.3.1. és a 4.3.1. pontban felsorolt adatok a Szerződés teljesítéséhez, a számlázáshoz és az Áru kiszállításhoz szükséges adatok, a személyes adatokat az Eladó adatkezelőként a Szerződés teljesítéséhez és jogi kötelezettség teljesítéséhez jogosult kezelni (GDPR. 6. cikk (1) bek. b) és c) pontja).

4.4. Amennyiben Vevő a regisztráció vagy a megrendelés során valótlan, vagy más valós személyhez köthető adatokat adott meg a Webáruházban, a Szerződés nem jön létre, azt a Felek között nem létezőnek kell tekinteni. Eladó kizárja felelősségét, amennyiben Vevő más nevében, más személy adataival veszi igénybe a Webáruház felületét.

4.4.1. Eladót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokból eredő szállítási késedelemért, téves címre kiszállításért, illetve a teljesítés egyéb problémájáért, hibáért felelősség nem terheli. Eladót nem terheli felelősség az abból adódó károkért sem, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az az illetéktelen harmadik személyek számára bármely, nem az Eladónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4.4.2. Vevő a kiválasztott termékek megrendeléséhez megjegyzést fűzhet az Eladó részére, amely kizárólag az Eladó teljesítéséhez szükséges adatokat tartalmazhat, Vevő ezen az úton a Szerződéssel kapcsolatban jogfenntartó nyilatkozatot nem tehet és egyoldalú nyilatkozattal nem térhet el a jelen ÁSZF-ben fogaltaktól.    

5. Megrendelés a Webáruházból

5.1. A Webáruházban látható Áruk kizárólag online rendelhetők meg. A Webáruház részletesen feltünteti a termék nevét, vételárát, súlyát. Eladó a termékekről olyan leírást és fotót jelenít meg a Webáruházban, amely nyilvánvalóvá teszi az Áru rendeltetését, felhasználásának módját.

5.1.1. A Webáruházban készleten lévő termékek 24-48 órán belül kerülnek kiszállításra vagy a Vevő választása szerint személyes átvételre is lehetőség van. A termékek kiszállítását Eladó külső futárszolgálat igénybevételével a Vevővel egyeztetett időpontban végezteti. A Vevő köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A kiszállítás költsége közvetített szolgáltatásként kerül elszámolásra Felek között.

 

5.1.2. A termékekre vonatkozóan megjelenített vételárak forintban és egy egységére (darab) értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

5.1.3. Amennyiben egy termék hibás áron kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatti hibás vételárra, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, a megrendelés a vételár tekintetében érvénytelen.  Eladó a hibát e-mailben köteles jelezni az Vevővel, és felajánlani a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vevő eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül eláll a vásárlási szándékától.

5.2. Amennyiben a Vevőnek a megrendelés leadása előtt a termékek bármely tulajdonságával, felhasználásuk módjával kapcsolatban további információra van szüksége a vásárláshoz, úgy az Eladóval köteles e-mail, vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot.

5.3. A minimum rendelésszám tételenként 5 db. A kiválasztott Árut a „Kosár” ikonra kattintva helyezheti a Vevő a kosárba, az ikon mellett a szükséges mennyiség a „fel” és a „le” jelekre kattintva beállítható. A Vevő a kosár tartalmát a jobb felső sarokban lévő Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti és szerkesztheti. Az „eltávolítás” (X) gomb segítségével törölheti az adott tételt.

5.3.1. A Vevő a „Fizetés” gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Ezt követően módosíthatja, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni. Amennyiben a Vevő minden tételt megfelelőnek talál, akkor a „Megrendelés” gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a Webáruház felületén, illetve e-mailben kap megerősítést.

5.3.2. A megrendelést automatikusan visszaigazoló e-maillel a Szerződés még nem jön létre a Felek között, a visszaigazoló e-mail csak a megrendelés leadását igazolja. Az Eladó legkésőbb a megrendelést követő munkanapon számlát küld a Vevő részére a megrendelés tételeiről, a vételárról és (ha van) a szállítás díjáról. Felek között a Szerződés azon a napon jön létre, amikor a Vevő az Eladó számlájához leghamarabb hozzáférhetett, függetlenül attól, hogy azt a Vevő megtekintette-e. Vevő nem hivatkozhat arra, hogy a számlát azért nem kapta meg, mert az az elektronikus levelezőrendszerének spam könyvtárba érkezett. Eladó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. §-a szerinti elektronikus számlát alkalmaz.

6. A vételár megfizetésének módja

Megrendelés esetén a Vevő a Webáruház által felkínált fizetési módok közül választhat. A Vevő előre utalással, vagy utánvétes fizetéssel egy összegben teljesítheti a vételár megfizetését. Utánvétes fizetés esetén Eladó kezelési költséget számít fel Vevő részére. Amennyiben a Vevő az előre utalás választása esetén a számlán feltüntetett vételárat a fizetési határidőn belül nem, vagy csak részben fizeti meg, úgy kell tekinteni, hogy a Szerződés a Felek között nem jött létre.

7. A Megrendelés átvétele, házhoz szállítás

7.1. Személyes átvétel választása esetén Vevő az Eladó székhelyén tudja átvenni a megrendelt termékeket. Eladó az átvétel lehetőségéről, az átvételi hely nyitva tartásának rendjéről külön e-mailben értesíti a Vevőt. A készleten lévő termékek átvételének legkorábbi időpontja a megrendelést követő munkanap.

7.2. Szállítási költség

Házhoz szállítás esetén Vevő az alábbi szállítási díjakat tartozik megfizetni az Eladó részére.

Szállítási súly (kg) Díj (Ft)
0,1 - 2 kg 2540 Ft
2,1 - 5 kg 2921 Ft
5,1 - 10 kg 3810 Ft
10,1 - 15 kg 4445 Ft
15,1 - 20 kg 5080 Ft
20,1 - 25 kg 5715 Ft

400.000 Ft-ot elérő megrendelés esetén a szállítási díjat az Eladó fizeti, tehát ebben az esetben a Vevő mentesül a szállítási költség megfizetése alól.

7.3. Utánvétes fizetés díja

Utánvétes fizetés esetén a Vevő br.100.000 Ft-ig 800 Ft+Áfa, br.100.000 Ft felett a megrendelés összegének 0,08%-át utánvéti díjként köteles megfizetni, a szállítási díjon feül.

8. Vevő – mint Fogyasztó - elállási jogának gyakorlása

8.1. A Vevőt a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-a szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A Vevő az elállási jogát a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja, indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Vevő az elállási jogát a Szerződés létrejöttének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

8.2. Amennyiben a Szerződés megkötésére a Vevő tett ajánlatot, a Szerződés megkötése előtt megilleti a vételi ajánlat visszavonásának joga, amely a Szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

8.3. A Vevő nem gyakorolhatja az elállási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak.

8.4. A Vevő az elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

8.5. Elállás estén az áru visszaszállításának költsége a Vevőt terheli.  Vevőnek az Árut az elállási nyilatkozat közlését követ 14 napon belül az Eladó székhelyére kell visszaküldenie. Az utánvéttel, vagy szállítási költséggel terhelten visszaküldött Áru átvételét az Eladó jogosult megtagadni.

8.6. Eladó az elállással érintett Áru vételárát az Áru átvételét követő 14 napon belül átutalással teljesíti Vevő részére az elállási nyilatkozatában feltüntetett bankszámlaszámlára. Vevő hiányos adattartalmú elállási nyilatkozta esetén az Eladó a vételár visszatérítését a hiány pótlásáig jogosult visszatartani.

8.7. Amennyiben a Vevő nem természetes személy, vagy természetes személy, de a Szerződést, mint Vállalkozás (jogi személy, egyéni vállalkozó) kötötte meg, elállási jog nem illeti meg.

9. Kellékszavatosság, panaszkezelés

9.1. Eladó szavatolja, hogy az Áru megfelel a Webáruházban feltüntetett információknak, adatoknak, igényeknek, továbbá a Magyarországon hatályos jogszabályok rendelkezéseinek. Az Eladó célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Vevő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen.

9.2. Eladó nem vállal és jogszabály alapján nem terheli jótállási kötelezettség a Webáruházban forgalmazott termékekkel kapcsolatban. Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén a kellékszavatosság szabályai szerint érvényesítheti igényeit a Ptk. alapján. Amennyiben a Vevő fogyasztó, akkor a Ptk. szabályait a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelettel együttesen kell alkalmazni.

9.3. Vevő az Árukkal kapcsolatos kellékszavatossági igényét a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles az Eladóval közölni. A Vevő - ha fogyasztó - a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölheti igényét az Eladóval.  A Vevő az Áru átvételét követő 1 éven belül, ha a Vevő fogyasztó, akkor 2 éven belül gyakorolhatja szavatossági jogait.

9.4. Ha a Vevő fogyasztó, akkor az Eladó ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy az Áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az Áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az Áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

9.5. Vevő minden hibás teljesítésből eredő igényét az info@tuzvedelminaplok.hu e-mail címre megküldött írásbeli nyilatkozat útján köteles érvényesíteni az Eladóval szemben. Vevő köteles az Áru azonosítására alkalmas adatokkal (pl. számla száma), valamint a kifogás vagy a panasz pontos leírásával bejelenteni igényét. Az Áru hibája esetén – amennyiben a hiba vizuálisan megjeleníthető - a Vevő köteles olyan fotókkal igazolni a hibára vonatkozó állításait, amelyekből a hiba ténye megállapítható. 

9.6. Eladó a Vevő írásbeli igényét legkésőbb 10 munkanapon belül megvizsgálja, szükség esetén további információkat, fotókat kérhet a panasz elintézéséhez. Eladó a Vevő panaszát a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját az Eladó indokolni köteles. Eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig megőrzi, és azt köteles az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni. A szavatossági igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

9.7. Amennyiben a kifogás rendezésének módja a Vevő igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a Vevőnek a Webáruházban regisztrált e-mail címére meg kell küldeni. Amennyiben az Eladó a Vevő igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb 5 munkanapon belül köteles értesíteni a Vevőt.

9.8. A Vevő panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, illetve bírósághoz fordulhat az alábbiak szerint:

9.8.1. A Vevő, ha fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint fogyasztóvédelmi hatóságként közigazgatási hatósági ügyekben a Vevő lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok járnak el, ezek listája a http://www.kormanyhivatal.hu/ oldalon található.

9.8.2. A Vevő, ha fogyasztó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni. A Békéltető Testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Vevő az Eladóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A területileg illetékes Békéltető Testületek listája, az eljárás mente a https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon érhető el.

9.8.3. A Vevő - fogyasztói minőségére tekintett nélkül - jogosult követelését bíróság előtt polgári peres eljárás keretében érvényesíteni a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

9.9. Az Eladó a hiba jellegétől függően a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégzi. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vevőt e-mail útján tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

10. Eladó felelősségének korlátozása, illetve kizárása

10.1. Vevő az Eladóval szemben bármilyen kártérítési igényt kizárólag abban az esetben támaszthat, ha Eladó nem teljesíti az ÁSZF-ben foglalt kötelezettségét, feltéve, hogy a Vevő az ÁSZF szerinti valamennyi adatszolgáltatási, tájékoztatási, illetve dokumentumszolgáltatási kötelezettségének határidőben és hiánytalanul eleget tett. Eladó kárfelelősségének maximális mértéke az Áru és a szállítás ellenértéke.

10.2. A tájékoztatási, dokumentumszolgáltatási, adatszolgáltatási, és egyéb, a Vevőt jogszabály, vagy a jelen ÁSZF alapján terhelő kötelezettség késedelméből, elmulasztásából, hiányos teljesítéséből, vagy a valóságnak nem megfelelő tájékoztatásból eredő károkért a felelősség a Vevőt terheli. A jelen pontban foglalt, Vevőt terhelő kötelezettségek késedelmes, hiányos, valótlan tartalmú teljesítése, vagy teljesítésének elmulasztása nem érinti az Eladónak a vételárra való jogosultságát.

10.3. Eladó kifejezetten kizárja a felelősségét a Vevő által a Szerződés alapján átadott, megküldött iratok, okiratok és egyéb dokumentumok, a Vevő által tett nyilatkozatok, jognyilatkozatok, továbbá a Vevő iparágához, szakterületéhez kapcsolódó speciális szakmai információk, valamint beruházási, műszaki tervek, engedélyek elkészítése, tartalma és valóságtartalma tekintetében. Az előbbiekben felsoroltak tartalmát Eladó nem köteles vizsgálni, ellenőrizni.

10.4. Eladó kifejezetten kizárja a felelősségét a Szerződés alapján az Áru hibás felhasználásából eredő kár tekintetében, amely Eladónak a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeinek hibás teljesítésével nem hozható ok okozati összefüggésbe.

 

III.  Záró rendelkezések

11. Adatkezelési, érvénytelenségi és teljességi rendelkezések

11.1. A Vevő által rendelkezésre bocsátott személyes adatok a külön letölthető Adatkezelési Tájékoztató szerint, kizárólag célhoz kötötten, a Szerződés teljesítése, számlázás, valamint a Szerződés létrejöttének és tartalmának későbbi bizonyítása, továbbá a Vevő által előzetesen jóváhagyott egyéb célok (pl. fényképek felhasználhatósága) érdekében kerülnek rögzítésre, tárolásra és továbbításra. Felek kifejezetten nyilatkoznak arról, hogy a jelen Szerződés teljesítése során az adatkezelési tevékenységük teljes egészében megfelel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) mindenkor hatályos rendelkezéseinek, és ezt a megfelelést szakmai tevékenységük folyamatában is rendszeresen felülvizsgálják.

11.2. Az ÁSZF esetleges érvénytelensége nem jelenti automatikusan az ÁSZF egészének érvénytelenségét. Ilyen esetben Felek kötelesek az érvénytelen rendelkezést az ügyleti akaratuknak és a szerződéskötéskor fennálló céljuknak leginkább megfelelő rendelkezéssel helyettesíteni.

11.3. Az ÁSZF és a Szerződés a Felek teljes megállapodását tartalmazza. Eladó bármikor jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Eladó a módosított ÁSZF-et a Webáruházban történő elhelyezéssel teszi közzé. Amennyiben a Vevő az ÁSZF módosítások hatályba lépését követően is használja a Webáruházat, úgy kell tekinteni, hogy az ÁSZF módosításait ráutaló magatartással magára nézve kötelezőnek elfogadta.

11.4. Felek harmadik személy hozzájárulása nélkül jogosultak az ÁSZF-ben foglalt nyilatkozatok megtételére.

11.5. Felek az ÁSZF-ből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban egyeztetéssel, tárgyalásos úton kötelesek rendezni.

11.6. Felek az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. adásvételi szerződésre vonatkozó (6:215 - 220. §§) általános szabályait tekintik irányadónak.

Záradék:

Jelen ÁSZF a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 2022. évi február hó 1. napján lép hatályba, és az ezt követő naptól megkötött Szerződések esetén kell alkalmazni. A fentieknek megfelelően igazolom, hogy az ÁSZF egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a módosítások alapján hatályos tartalmának.

Kelt Békéscsabán, 2022. évi január hó 31. napján.

Takács Sándor sk.

       Eladó